Cuộc vây hãm Constantinopolis (1422) – Theo ngôn ngữ khác