Dân tộc ngoài Trung Nguyên cổ đại – Theo ngôn ngữ khác