Dịch vụ nhắn tin đa phương tiện – Theo ngôn ngữ khác