Danh pháp đồng nghĩa (phân loại học) – Theo ngôn ngữ khác