Danh sách đảng phái chính trị Việt Nam – Theo ngôn ngữ khác