Danh sách các ngôn ngữ lập trình theo loại – Theo ngôn ngữ khác