Danh sách nguyên thủ quốc gia Cuba – Theo ngôn ngữ khác