Danh sách nhà soạn nhạc cổ điển – Theo ngôn ngữ khác