Danh sách nhân vật trong Doraemon – Theo ngôn ngữ khác