Danh sách tên ký hiệu của NATO cho máy bay trực thăng – Theo ngôn ngữ khác