Danh sách tên ký hiệu của NATO cho tàu ngầm đi săn và thí nghiệm – Theo ngôn ngữ khác