Danh sách tên ký hiệu của NATO cho tên lửa không đối đất – Theo ngôn ngữ khác