Danh sách trình diễn trực tiếp của Madonna – Theo ngôn ngữ khác