Danh sách vua và nữ hoàng Anh Quốc – Theo ngôn ngữ khác