Danh từ – Theo ngôn ngữ khác

Danh từ có sẵn trong 132 ngôn ngữ.

Trở lại Danh từ.

Ngôn ngữ