Daniil Aleksandrovich, Đại vương công Moskva – Theo ngôn ngữ khác