Dap Prampi Mesa Moha Chokchey – Theo ngôn ngữ khác