De Havilland Canada DHC-4 Caribou – Theo ngôn ngữ khác