Deutschland (tàu tuần dương Đức) – Theo ngôn ngữ khác