Dragon Ball - 7 viên ngọc rồng – Theo ngôn ngữ khác