Eastbourne International 2019 - Đôi nữ – Theo ngôn ngữ khác