Eclipse (môi trường phát triển tích hợp) – Theo ngôn ngữ khác