Ernst Christian Friedrich Schering – Theo ngôn ngữ khác