Express Yourself (bài hát của Madonna) – Theo ngôn ngữ khác