Ferdinando II de' Medici, Đại công tước Toscana – Theo ngôn ngữ khác