Mở trình đơn chính

Franklin D. Roosevelt – Theo ngôn ngữ khác

Franklin D. Roosevelt có sẵn trong 150 ngôn ngữ.

Trở lại Franklin D. Roosevelt.

Ngôn ngữ