George W. Bush – Theo ngôn ngữ khác

George W. Bush có sẵn trong 187 ngôn ngữ.

Trở lại George W. Bush.

Ngôn ngữ