Get Down (bài hát của Gilbert O'Sullivan) – Theo ngôn ngữ khác