Giáo hội Chính thống giáo Copt – Theo ngôn ngữ khác