Giáo hoàng đối lập Biển Đức X – Theo ngôn ngữ khác