Giáo hoàng đối lập Clêmentê VII – Theo ngôn ngữ khác