Giáo hoàng đối lập Grêgôriô VI – Theo ngôn ngữ khác