Giây – Theo ngôn ngữ khác

Giây có sẵn trong 151 ngôn ngữ.

Trở lại Giây.

Ngôn ngữ