Giải Paul Ehrlich và Ludwig Darmstaedter – Theo ngôn ngữ khác