Giải của Hội phê bình phim New York cho kịch bản hay nhất – Theo ngôn ngữ khác