Giải quần vợt Pháp Mở rộng 2018 - Đôi nữ – Theo ngôn ngữ khác