Giải thưởng Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh Quốc – Theo ngôn ngữ khác