Giải thưởng Ho-Am về dịch vụ cộng đồng – Theo ngôn ngữ khác