Giải thưởng Ho-Am về khoa học – Theo ngôn ngữ khác