Giải thưởng lớn của Cộng đồng Pháp ngữ – Theo ngôn ngữ khác