Giải thuật k hàng xóm gần nhất – Theo ngôn ngữ khác