Giới hạn Tolman-Oppenheimer-Volkoff – Theo ngôn ngữ khác