Giới răn trọng nhất – Theo ngôn ngữ khác

Giới răn trọng nhất có sẵn trong 18 ngôn ngữ.

Trở lại Giới răn trọng nhất.

Ngôn ngữ