Gian Gastone de' Medici, Đại công tước xứ Toscana – Theo ngôn ngữ khác