Giao hưởng số 3 (Shostakovich) – Theo ngôn ngữ khác