Giao hưởng số 4 (Tchaikovsky) – Theo ngôn ngữ khác