Gnaeus Domitius Ahenobarbus (chấp chính quan năm 32) – Theo ngôn ngữ khác