Grand Prix Hassan II 2019 - Đơn – Theo ngôn ngữ khác