Hãng phát triển trò chơi điện tử – Theo ngôn ngữ khác