Hòa ước Saint-Germain-en-Laye (1919) – Theo ngôn ngữ khác